तालुका निहाय संपर्क तपशील

तालुका : जिंतूर

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
1
असोला
s.b.eppar
8552886930
d.r.singare
9423443200
a.d.kangne
V.P.Shete
7588676532
Samale (DYE PWD ZP)
9890039967
2
आंगलगाव
b.v.nagde
9673755526
v.g.khilare
8087335808
kapure
9765508534
R.H.Vibhute
9421456915
Samale (DYE PWD ZP)
9890039967
3
केहाळ
n.r.sodgir
9405394142
b.d.awate
9404308411
a.r.watude
8275454794
R.H.Vibhute
9421456915
Madhukar Kadam (BDO)
9405789517
4
कोठा
P.L.Patil
7028214213
R.V.Gore
7875951968
A.B.Patange
9850753360
G.P.Mate
9922323326
Ghube (Dy Engg MI State)
9767785760
5
चारठाणा
r.n.gaikwad
7350575416
v.m.raner
9422700744
s.m.khelare
9420812144
G.P.Mate
9922323326
P.S.Borgaonkar (SDM)
9405709070
6
चिंचोली का
kirankumar.sudhamrao
8380835869
g.t.rathod
9822717252
smt.a.g.gore
9890983306
S.S.Bhisade
9552372550
Muniroddin (DYE JID)
9422961283
7
दुधगाव
p.m.jamshete
8275947581
s.d.soulnke
9423143916
v.p.amle
9552251356
S.S.Wakle
9421519848
J D Valvi (Tahasildar)
8698987429
8
देवसडी
r.g.sawmi
9823516043
s.b.ghuge
7588081178
v.k.kangne
8308132919
N.M.Munje
9404974505
Belkar (DYE PWD)
9970799502
9
धानोरा
panzademidam
7585524843
d.r.singare
9423443200
b.b.bawane
985o074325
V.P.Shete
7588676532
Thete (DYE ZP)
9552565276
10
नवहाती तांडा
panzade madam
9423979841
r.s.manwate
9420149129
r.d.wavle
9890979328
G.P.Mate
9922323326
Thete (DYE ZP)
9552565276
11
पांगरी
smt.r.s.kadam
9673637540
a.r.gadade
9403776470
B.R.Desmukh
9850059578
S.S.Bhisade
9552372550
Chapale (PD ATMA)
7588546500
12
पिंपरी खु.
r.n.gaikwad
7350575416
s.l.watane
9764287337
g.a.ghule
9921375745
G.P.Mate
9922323326
J D Valvi (Tahasildar)
8698987429
13
पोखर्णी
s.k.dugane
9421860951
b.v.khanpate
9763139966
b.r.deshmukh
9850059578
N.M.munje
9404974505
Belkar (DYE PWD)
9970799502
14
बोरी
S.B.Shinde
9422693177
B.S.Dasalkar
9405486686
S.G.Dal
9405117803
S.B.Adkine
9423941307
J D Valvi (Tahasildar)
8698987429
15
बोर्डी
R.G.Sawami
9823516043
tak
7588562725
s.s.jadhav
94053306
S.S.Wakle
9421519848
Madhukar Kadam (BDO)
9405789517
16
भोसी
n.r.parace
9405725422
j.s.bharade
9422705145
b.s.sawami
S.S.Bhisade
9552372550
Muniroddin (DYE JID)
9422961283
17
मोहाडी
s.t.navghare
9158235878
v.s.nakhate
9420551465
b.s.sawami
V.P.Shete
7588676532
Belkar (DYE PWD)
9970799502
18
येनाली
a.r.sodgir
9405394142
k.b.patil
7588017480
n.u.ambhure
9420100548
R.H.Vibhute
9421456915
R.A.Rodage (TAO)
9423780542
19
वडी
panzade madam
9423979841
a.a.raut
9665573409
b.l.parse
9423642568
V.P.Shete
7588676532
Thete (DYE ZP)
9552565276
20
वरुड न.
n.l.parace
9405725422
g.t.rathod
9822717252
s.k.ghuge
8380817191
S.S.Bhisade
9552372550
R.A.Rodage (TAO)
9423780542
21
वर्णा
s.g.sahare
8551841390
c.n.despande
8856801703
a.r.watude
8275454794
S.B.Adkine
9423941307
R.A.Rodage (TAO)
9423780542
22
वाघी धा.
panzade madam
r.s,manwate
9420551465
b.l.parse
9423642568
V.P.Shete
7588676532
Madhukar Kadam (BDO)
9405789517
23
वाघी बोबडे
F.R.Kurese
9421853780
a.r.jadhav
7588155264
S.G.Dal
9405117803
R.H.Vibhute
9421456915
chapale (PD ATMA)
7588546500
24
शेवडी
n.r.sodgir
9405394142
g.t.rathod
9822717252
n.u.ambhure
9420100548
S.S.Bhisade
9552372550
Samale (DYE PWD ZP)
9890039967
25
सायखेडा बोरी
r.d.shelke
8888315457
d.p.jade
9404975257
s.m.wavale
9689251685
G.P.Mate
9922323326
Chapale (PD ATMA)
7588546500
26
सावंग़ी भा.
r.r.panzade
r.m.satpute
8600068914
b.s.sawami
R.H.Vibhute
9421456915
Ghube(DYE MI State)
9767785760


तालुका : पाथरी

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
27
आनंदनगर
KOLHE
8275193774
S J MANDALE
9028623123
JADHAV
9527190444
S M FULPAGAR
9403626332
Brijesh Patil (SDM)
8975119999
28
किन्होळा
JADHAV
8308981182
N P VAJIR
9423687194
EKHE
8605677650
R G DODE
9420034519
Kakade B.R. (TAO)
9423439984
29
झरी
KADAM
9421859233
V R RASVE
9552170037
FUND
9881927282
R G DODE
9420034519
Shaikh (BDO)
9673869786
30
डोंगरगाव
JADHAV
8308981182
T G KADAM
9423890621
GORE
9890893012
R G DODE
9420034519
B R KAKDE(TAO)
9423439984
31
देवनांद्रा
LANDGE
9890455486
A B SAMALE
7709231770
ROTHOD
9922027104
A L KADAM
9423143401
Gadhe Devidas (Tahsildar)
9422721560
32
पाथरगव्हाण खु.
SHINDE
9860333527
S M BANSODE
9763899859
MONOLIKAR
8793602858
D S SARPATE
9960563890
Shaikh (BDO)
9673869786
33
पोहेटाकळी
LANDGE
9890455486
M B WADKAR
7588676066
N P KALE
8275009956
A L KADAM
9423143401
Gadhe Devidas (Tahsildar)
9422721560


तालुका : सेलू

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
34
आहेरबोरगाव
Sodgir Yeshwant
9765731816
P.P.Rodge
9822145919
kuwar C.N.
9881019725
D.K.Kadam
9881821882
Bagale (DYE Nimndudhna)
9421424434
35
कुंभारी
Wagh C.V.
9767705640
B.K.Joshi
9423685968
Mule
9420037624
R.G.Kotgir
8552981777
Asaram Chadidar (Tahsildar)
8805119809
36
कुपटा
Ghansyam Deshpande
9850081640
G.M.Kachve
9921436831
Solanke D.A.
9881587341
K.R.Kharat
9427455756
M.V. Karadkhedkar (CEO ZP)
9326038823
37
केमापुर
P.T.Bhole
9665414752
S.K.Wadkar
9860985934
J.S.Deshmukh
9767829737
P.H.Bharad
9420819331
Asaram Chadidar (Tahsildar)
8805119809
38
खवगे पिंप्री
R.N.Katare
9049982804
G.S.Gitte
9423279981
R.D.Kale
9421383800
D.K.Kadam
9881821882
Pavale (CE Jayakwadi)
9423442186
39
खादगाव
Gore Archana
8275110294
P.P.Rodge
9822145914
KUNWAR C.N
9881019725
K.R.Kharat
9427455756
Pavale (CE Jayakwadi)
9423442186
40
चिकलठाणा बु.
M.S.Giri
9765764186
S.S.Pawar
9765691028
R.S.Wahule
9527630050
R.G.Kotgir
8552981777
Ghube(DYE MI State)
9767785760
41
ढे.पिंपळगाव
Borkar Hanuman
9403813995
U.D.Khandebharad
8275618668
Shinde P.S.
8390790003
K.R.Kharat
9427455756
M.V. Karadkhedkar (CEO ZP)
9326038823
42
तांदळवाडी
Umesh Wakekar
9823648626
S.S.Dombe
8698595890
Jaiswal A.B.
8421912552
P.H.Bharad
9420819331
Bagale (DYE Nimndudhna)
9421424434
43
दवलगाव
M.A.Aashtikar
8975450086
P.I.Pawar
9421655320
U.N.Nagre
9822154986
D.K.Kadam
9881821882
Pathan (Assi Comi. Fishari)
9270359887
44
नांद्गाव
Sachin Lengule
9637458783
V.V.Kumbhar
9404987716
Y.M.Narayangaonkar
9823321354
R.G.Kotgir
8552981777
Pathan (Assi Comi. Fishari)
9270359887
45
नागठाणा
Wagh C.V.
9767705640
B.K.Joshi
9423685968
Mule
9420037624
R.G.Kotgir
8552981777
Asaram Chadidar (Tahsildar)
8805119809
46
मालेटाकळी
Budde Nitin
9421545366
P.P.Rodge
9822145919
Kundgir H.B.
8390977175
D.K.Kadam
9881821882

47
रवळगाव
M.jiyaur Rheman
9604163250
S.B.Dhopte
7588678923
Khulkhule P.D.
8698417714
D.K.Kadam
9881821882
Pande (CE Jaykwadi)
9422201715
48
रायपुर
Wagh C.V.
9767705640
D.N.Phulari
9423987210
T.J.Lone
7588425013
R.G.Kotgir
8552981777
Pathan (Assi Comi. Fishari)
9270359887
49
वालुर
B.D.Bhosle
7350784911
A.B.Kumbharkar
7588159177
kuwar C.N.
9881019725
P.H.Bharad
9420819331
M.V. Karadkhedkar (CEO ZP)
9326038823
50
हटटा
Umesh Wakekar
9823648626
S.S.Dombe
8698595890
P.R.Gavande
8308943971
P.H.Bharad
9420819331
Pande (CE Jaykwadi)
9422201715
51
हातनुर
Kanav. G.P.
9404523172
B.K.Joshi
9423685968
A.N.Doli
9890735978
R.G.Kotgir
8552981777
Pavale (CE Jayakwadi)
9423442186
52
हादगाव खु.
M.R.Kurewad.
7588158688
S.A.Solanke
9423963217
Shivbhagat M.U.
7709325467
D.K.Kadam
9881821882
P.S.Borgaonkar (SDM)
9405709070


तालुका : पालम

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
53
खोरस
Sow. Chetale
9975969850
G.D. Dawane
9449322134
V.D. Khude
7507609092
M.A. Jadhav
9921777946
Pawar SH (TAO)
9405458494
54
चाटोरी
Gaikawad
9404507077
G.C. Waghamare
9673784064
A.S. Sonale
9420417361
M.A. Jadhav
9921777946
Mundhe (BDO)
8857851390
55
चोरवड
Joshi
9421860217
A.D. Kirade
9403831168
S.E. Parsode
9890773113
S.S. Waghamode
7588157634
Kiran Ambekar (Tahsildar)
9890282222
56
तांबुलगाव
Sow. Chetale
9975969850
N.M. Pawar
7588400620
G.S. Deshmukh
9766397563
S.S. Waghamode
7588157634
Mundhe (BDO)
8857851390
57
पुयनी
B.G.Sansare
9168156970
P.B.Aandrao
7385463480
Reshama Chavan
7744940068
M.A. Jadhav
9921777946
Pardikar (Dy Engg PWD)
9922952433
58
पेठपिंपळगाव
Rothod
9423472565
D.D. Dudhate
9545022900
A.S. Sonale
9420417361
M.A. Jadhav
9921777946
Pardikar (Dy Engg PWD)
9922952433
59
पेठशिवनी
Mulgir
9921561988
A.V.Dhane
9405806993
K.N. Khade
S.S. Waghamode
7588157634
Pawar SH (TAO)
9405458494
60
पोखर्णी ( देवी)
Gaikawad
9404507077
V.M. Holgir
7588524552
S.S. Yerande
7875358739
S.S. Waghamode
7588157634
Govind Ranvirkar
9422378662
61
बनवस
Dadewad
9421789974
S.S. Tamshete
9404975249
A.V. Sutar
9850800919
S.S. Waghamode
7588157634
Kiran Ambekar (Tahsildar)
9890282222
62
मार्तंडवाडी
Gaikawad
9404507077
V.M. Holgir
7588524552
M.B. Mundhe
9404506698
S.S. Waghamode
7588157634
Kiran Ambekar (Tahsildar)
9890282222
63
वाडी बु.
S.D. Murkute
9960709906
S.K.Sonwane
8408088444
S.L. Kakade
7385523710
S.S. Waghamode
7588157634
Mundhe (BDO)
8857851390
64
शिरपुर
Dange
9765841121
V.K. Rathod
7030624779
Shaikh Md. Mouniddin
9767978814
M.A. Jadhav
9921777946
Pawar SH (TAO)
9405458494
65
सेलु
Ku.Panchal
9411089079
A.R. Diwase
7588155452
Sow.S.B. Kirtankar
9423527484
M.A. Jadhav
9921777946
Pardikar (Dy Engg PWD)
9922952433


तालुका : गंगाखेड

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
66
अरबुजवाडी
Honmane
9175432892
A. N. Phad
7588470148
Nagargoje
9049849977
K. R. Poul
7588679507
Mr. Eskape (BDO, GKD)
8108268680
67
आंतरवेली
R. V. Kavathekar
9921356489
B. G. Chavan
9403241193
Borikar
9657373525
R. T. Mundhe
7588157695
Mr. Sawane (LDO, GKD)
7588081061
68
आनंदवाडी
Chandrakant Salawe
9767142340
M. A. Shisode
9403111777
S. K. Gitte
9922856749
R. T. Mundhe
7588157695
Mr. Shinde (SDEng.PWD, GKD)
9422013333
69
ईळेगाव
smt. Boinwad B.
9011636059
K. B. Kachave
9423143550
S. M. Swami
9657842762
K. R. Poul
7588679507
Mr. Gafur (SDEng.Majalgaon)
9421757325
70
उमलानाईक तांडा
Chandrakant Salawe
9767142340
M. A. Mundhe
9422744813
Khupse
9763090631
A. A. Pekam
9422565909
Mr. Shinde (SDEng.PWD, GKD)
9422013333
71
कासरवाडी
G. G. Phad
8180990999
M. A. Shisode
9403111777
S. K. Gitte
9922856749
A. A. Pekam
9422565909
Mr. Eskape (BDO, GKD)
8108268680
72
कौडगाव
Bhandare
9657945806
B. R, Rathod
7588087566
Kendre
9011402236
P. S. Pawar
7588157633
Mr. Sawane (LDO, GKD)
7588081061
73
खंडाळा
smt. Boinwad B.
9011636059
K. B. Kachave
9423143550
S. M. Swami
9657842762
K. R. Poul
7588679507
Mr. Sawane (LDO, GKD)
7588081061
74
गुंजेगाव
Santosh Eppar
9422175731
P. S. Lohar
9422656952
K. D. Madarpalle
9923234721
K. R. Poul
7588679507
Mr. Farid Khan (SDEng.[Local],GKD )
9890077861
75
गोपा
Gaikwad
8180990999
G. B. Raner
9422877577
R. W. Kale
9960714329
P. S. Pawar
7588157633
Mr. Laad (Dept.Dir.Vet, GKD)
9420635133
76
डोंगरजवळा
Kadam
9637585004
Pandit V. R.
8275009373
Mundhe
9764113527
Mundhe R. T.
7588157695
Mr. Avinash Shingate (Tahsildar)
9881912019
77
तांदळवाडी
R. V. Kavathekar
9921356489
B. G. Chavan
9403241193
Nagargoje D. M
9049849977
R. T. Mundhe
7588157695
Mr. G. A. Korewad (TAO)
9423173366
78
देबेवाडी
R. V. Kavathekar
9921356489
D. B. Nagargoje
7588055333
Sindhu Kadam
7059256922
R. T. Mundhe
7588157695
Mr. Laad (Dept.Dir.Vet, GKD)
9420635133
79
धनगरमोहा
R. V. Kavathekar
9921356489
M. S, Deshmukh
7588435003
Sindhu Kadam
7059256922
A. A. Pekam
9422565909
Mr. Payal ( Tec. P. Jalsandharn MKV. Pbn)
9420966384
80
नरळद
Amdare
9011593988
Shisode S. A,
9404190478
R. W. Kale
9960714329
P. S. Pawar
7588157633
Mr. G. A. Korewad (TAO)
9423173366
81
पिंपळदरी
Badgujar
9767321435
A. T. Kasale
8007471719
B. N. Sangale
9421382150
K. R. Poul
7588679507
Mr. Avinash Shingate (Tahsildar)
9881912019
82
पिंप्री
Amdare
9011593988
Shisode S. A,
9404190478
Gadewad
9561887111
P. S. Pawar
7588157633
Mr. Shinde (SDEng.PWD, GKD)
9422013333
83
बोर्डा
Badgujar
9767321435
S. G. Tidke
7588154052
S. M. Swami
9673354104
R. T. Mundhe
7588157695
Avinash Shingte (Tahsildar)
9881912019
84
मरगळवाडी
Honmane
9175432892
Shisode M. A.
9403111777
S. K. Gitte
9922856749
A. A. Pekam
9422565909
Mr. Govind Ranvirkar (SDM)
9422378662
85
लिंबेवाडी
Santosh Eppar
9422175731
P. S. Lohar
9422656952
Amle
7744853553
K. R. Paul
7588679507
Lad (DyD Vet)
9420635133
86
वाघदरा
Santosh Eppar
9422175731
G. N. Nagargoje
9422905367
M. U. Karnawad
7875108895
R. T. Mundhe
7588157695
Mr. G. A. Korewad (TAO)
9423173366
87
शिवाजी नगर
Chandrakant Salawe
9767142340
S. G. Nandwate
9405077237
Namarta Kadam
8411818777
A. A. Pekam
9422565909
Mr. Eskape (BDO, GKD)
8108268680
88
सांगळेवाडी
Honmane
9175432892
K. B. Kachave
9423143550
M. N. Mule
8275110001
K. R. Poul
7588679507
Mr. Gafur (SDEng.Majalgaon)
9421757325
89
सेलमोहा
R. V. Kavathekar
9921356489
G. N. Nagargoje
9422905367
Kade
9545752066
R. T. Mundhe
7588157695
Mr. Farid Khan (SDEng.[Local],GKD )
9890077861


तालुका : मानवत

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
90
आंबेगाव
Sawant P R
9763194396
Dhakare M D
8855043251
Gore M B
9766685305
Aghaw A. T
9764453947
Mali (TAO)
9421383969
91
आटोळा
Pawar S P
9158541501
Ugale
8975693374
Kale V N
7588035254
Rege P. D.
9922825759
Mali (TAO)
9421383969
92
कोथाळा
Chate D B
9890715348
Rege P D
9922825759
Satav R G
9422878561
Rege P. D.
9922825759
Wankhede madam (BDO)
9422892114
93
कोल्हा
Pawar S P
9158541501
Ugale
8975693374
Kharawade M L
9423443909
Rege P.D.
9922825759
Shrikumar Chinchkar (Tahsildar)
9960133457
94
कोल्हावाडी
Chavan A M
9552523452
Thakur
8275942072
Lomate M M
8624865244
Rege P. D.
9922825759
Arya Madam (Dy Engg PWD)
9405475764
95
खरबा
Chate D B
9890715348
Dhakare M D
8855043251
Jamdhade K N
8482885089
Aghaw A. T
9764453947
Mali (TAO)
9421383969
96
ताडबोरगाव
Jadva M R
7775071464
Thakur
8275942072
Jadhav M R
7775071464
Rege P. D.
9922825759
Mali (TAO)
9421383969
97
देवगाव अ.
Jadav M R
7775071464
Dube D N
7588154294
Shinde S M
9421392147
Aghaw A. T
9764453947
Nadare (DyPD ATMA)
9503209816
98
नरळद
Chate D B
9890715348
Taqur
8275942072
Rasawe M T
9763820399
Rege P.D.
9922825759
Shrikumar Chinchkar (Tahsildar)
9960133457
99
मानवत रोड
Pawar S P
9158541901
Ugale
8975693374
Harkal B B
8275826277
Rege P. D.
9922825759
Wankhede madam (BDO)
9422892114
100
राजुरा
Pawar S P
9158541501
Rege P D
9922825759
Kale V N
7588035254
Rege P. D.
9922825759
Arya Madam (Dy Engg PWD)
9405475764
101
रूढी
Sawant P R
9763194396
Dhakare M D
8855043251
Gite G B
7588571421
Aghaw A. T
9764453947
Arya Madam (Dy Engg PWD)
9405475764
102
शेवडी
PAWAR s p
9158541901
Manolikar S N
7588154295
Swami M S
9763506837
Rege P. D.
9922825759
Brijesh Patil
8975119999
103
सावरगाव
Jadav M R
7775071464
Dube D N
7588154294
Satav R G
9422878561
Aghaw A. T
9764453947
Nadare (DyPD ATMA)
9503209816
104
सावळी
Bagul S P
9850861678
Adakine
9422647610
Kanade K T
9960694549
Aghaw A. T
9764453947
Nadare (Dy PD ATMA)
9503209816
105
सोमठाणा
Pawar S P
9158541901
Rege P D
9922825759
Kale V N
7588035254
Rege P. D.
9922825759
Shrikumar Chinchkar (Tahsildar)
9960133457
106
ह्त्तलवाडी
Chate D B
9890715348
Adakine
9422647610
Madankar R G
8888691454
Aghaw A.T.
9764453947
Wankhede Madam(BDO)
9422892114


तालुका : सोनपेठ

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
107
चुकारपिंप्री
shree - Dixit
9604792885
B.V.Shingafre
9545568901
shree - Ashtutre
9545774069
M.N.Chate
7588679505
Bele (BDO)
9130269775
108
उखळी /तांडा
Shree- Mane
9921627448
shree-B.M.Mundhe
7588157705
shree- Darve
9657801555
m.n. Chate
7588679505
Kulkarni (TAO)
9421351724
109
करम
shree -Bhayekar
9404586345
L.B.Jadhav
9423868799
Kamble
9850242237
M.NChate
7588679505
Bele (BDO)
9130269775
110
कोठाला/ तांडा
Dixit
9604792885
yadav R.k.
94047386335
Ashture m.n.
9545774069
Garud d.n.
7588155428
Brijesh Patil (SDM)
8975119999
111
डिघोळ / रेवा तांडा
garge ss
9595640012
bachute sb
8793777888
narare
8805098835
phad tm
9960372995
M.B.Bidbag (TO IWMP)
8275515988
112
तिवठाणा
Shree - Sarpe
9766750059
Shree Mokashe
9423576011
Shree Bhalakar
9049125577
Shree Mokashe
9423576011
Swami Madam (Tahasildar)
9763640855
113
दहीखेड
karad
7719810198
gaware
9960610370

phed tm
9960372995
Swami Madam (Tahasildar)
9763640855
114
दुधगाव
kurware
9657812530
pawarbs
7350171772
darwe
9657801555
phedtm
9960372995
Smt. Swati Madam
9763640855
115
देवीनगर
gote
9156443219
yadav R.k.
94047386335
pawar
7588511657
Garud d.n.
7588155428
Kulkarni (TAO)
9421351724
116
धामोनी
Shree- Dixit
9604792885
L.B.Jadhav
9423868799
Bhaver
7588571088
M.N.Chate
7588679505
M.B.Bidbag (TO IWMP)
8275515988
117
नरवाडी
gote
9156443219
yadav R.k.
9404738635
bhalekar
9049125577
Garud d.n.
9960377588
Rameshwar Rodage (Tahasildar)
9822366519
118
निळा
Shree Bahekar
9404586345
Shree - V.D.Mokashe
9423576011
shree Darve
9657801555
shree - V.D.Mokashe
9423576011
Rameshwar Rodage (Tahasildar)
9822366519
119
पारधवाडी
Shree- Mane
9921627448
M.G.Gaikwad
9766330276
Kamble
9595991795
M.N.Chate
7588679505
Shinde (DYE PWD)
8698703333
120
लोहीग्राम तांडा
wani vs
9922179819
gaikwad pd
9404957396
yadhav rk
9527432929
Garud d.n.
7588155428
Shinde (DYE PWD)
8698703333
121
वडगाव , वैतागवाडी ,मरगळवाडी
shree Bhayekar
9404586345
Shree-gutte
9657012415
shree-sarode
9921101218
shree-V.D.Mokashe
9423576011
Bele (BDO)
9130269775
122
शिर्शि/ शिर्शि बु.
wani vs
9922179819
bochare
9323389342
bhosle ss
9421864025
Garud d.n.
7588155428
Kulkarni (TAO)
9421351724
123
शेळगाव ह.
wani vs
9922179819
kachave r
9766357208
sarawde rb
9921101218
Garud d.n.
7588155428
M.B.Bidbag (TO IWMP)
8275515988
124
सोनखेड
karad
7719810198
gaware
9960610370
NA
NA
phad tm
9960372995
rameshwar rodge (tahsildar)
9922366519


तालुका : पूर्णा

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
125
आडगाव
गौतम
9561887286
येरेकर मॅडम
9404083714
विनकरे मॅडम
9403016497
चव्हाण एच.आय.
8412041106
R.P. Deshpande (TAO)
9423690779
126
खरबडा
Bharad R.D.
7588791781
Dhoke P.B.
8275010719
sontakke
9422876827
Shinde
9404974872
Fajewad (BDO)
9422556837
127
खुजडा
ukande
9767408108
मस्के
7507429520
खाडे मॅडम
9890789285
Khupase
9767855114
Fajewad (BDO)
9422556837
128
धोत्रा
Sasane
9623609294
Mane P.R.
9421386696
Jaid
7719829003
Gadgile G.A.
9420039089
Pandurang Machewad (Tahsildar)
9405390390
129
निळा
गोडबोले
9421479147
अंबुरे मॅडम
9421391745
बिडकर
9823867408
Shinde
Fajewad (BDO)
9422556837
130
पिंपळा लोंखडे
shinde
8007000738
Gadgile G. A.
9422701054
पंचगले
9421554566
Gadgile G.A.
9420039089
Govind Ranvirkar (SDM)
9422378662
131
भाटेगाव
Kendre
9823930965
हटकर मॅडम
9673775361
uttarwad
8625905555
Khupase
9767855114
R.T. Sukhdev (SDAO)
9404694293
132
मरसुल
Shinde
8007000738
S. Yasmod
9423094488
Shrimati Pandit
9766529550
Gadgile G.A.
9420039089
Sukhdev RT (SDAO)
9404694293
133
रेगाव
Sasane
9623609294
Kaldate B.H.
9422704978
Pote T.K.
8857927597
Gadgile G.A.
9420039089
Deshpande RP (TAO)
9423690779
134
वाईला
Gunge
9860046840
Gadgile G.A.
9404975379
Sarang
9595171097
Gadgile G.A.
9404975379
Pandurang Machewad (Tahasildar)
9405390390
135
सोनखेड
Sasane
9623609294
Gadgile C.M.
9421581257
Aadhe
9689541123
Gadgile G.A.
9420039089
Deshpande RP (TAO)
9423690779
136
हिवरा बु.
Sasane
9623609294
shrimati Gharmode
9423682728
Shivanand Lendale
9421809087
Gadgile G.A.
9420039089
Pandurang Machewad (Tahsildar)
9405390390


तालुका : परभणी

अ.क्र.
गावाचे नाव
तलाठी नाव & मो.न
कृषी सहायक नाव & मो.न
ग्रामसेवक नाव & मो.न
पर्यवेक्षक नाव & मो.न
नोडल ऑफिसर नाव & मो.न
137
आनंदवाडी
alewad
9673731920
u.r.mane
9423443453
bansode
9860913377
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Kongutte (Dy Engg Z.P)
9422175385
138
आळंद
gore
9975741632
jadhav a.s.
9822591310
saw. kakde
9405788057
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Rathod(DY Engg JID)
9421946845
139
इंदेवाडी
phutane
8856055395
s.n.kapure
7588571110
harkal
7588571075
b.p. Ghogale
9422108410
Mr. B.S.Kachave(DAO Z.P)
9423688474
140
ईठलापुर
degaokar
7588082456
R.R. Kurangal
8975405830
vaywhare
c.k. bhokare
9421384909
Mr. Gopal(BDO)
9421762211
141
उजळंबा
shivarkar
9922694416
S.D.Mundlik
9822319224
harkal
7588571075
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Kongutte (Dy Engg Z.P)
9422175385
142
एकरुखा
alase
9405487827
b.b.shinde
7588598823
kakde
7028212750
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Kausadikar(SDO JID)
9960662272
143
काष्टगाव
alase
9405487827
b.b.shinde
7588598823
gaikwad
8625841183
b.s. Shillar
9422663285
Mr. K.B. Bhutada (TAO)
9404681871
144
किन्होळा
alase
9405487827
b.b.shinde
7588598823
pote
9623948439
b.s. Shillar
9422663285
Mr. K.B. Bhutada (TAO)
9404681871
145
जांब
shivarkar
9922694416
jadhav a.s.
9822591310
deshmukh
9850993605
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Gopal (BDO)
9421762211
146
झरी
anwar
9665027527
mane
7588018848
bansode
9860913377
pame s.m.
9423442233
Mr. Santosh Ruikar(Tahasildar)
9423942398
147
टाकळी बो.
shinde s.b
9767234792
b.s. shinde
9422704003
dudhate
9922740702
pame s.m.
9423442233
Miss. Shinde R.V. (DDA)
8605400638
148
तामसवाडी
alewad
9673731920
s.b.patil
9423680733
chaware
9881523020
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Kongutte (Dy Engg Z.P)
9422175385
149
दैठणा
sarode
9665080475
r.r.gunde
9423681372
vimal paddewar
9423759645
b.p. ghogale
9422108410
Mr. B.S.Kachave(DAO Z.P)
9423688474
150
नरसापुर
saw. bide
7588675991
d.r.puri
9860874706
zte
9960133903
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Rathod(DY Engg JID)
9421946845
151
नागापुर
saw. bide
7588675991
d.r.puri
9860874706
zte
9960133903
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Rathod(DY Engg JID)
9421946845
152
पान्हेरा
saw. gore
7038447630
jadhav p.m.
9404961952
renge s.n.
9011760914
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Hande (mohim adhikari z.p)
9404957387
153
पिंपळगाव टोंग
saw. raut
9702425354
r.r. renge
9423444477
jadhav
8482909596
pame s.m.
9423442233
Mr. R.G.Puri(SDO JID)
9767185869
154
पिंपळगाव समी
alase
9405487827
k.d.shinde
9422659348
renge
7756906811
b.s. Shillar
9422663285
Mr. K.B. Bhutada (TAO)
9404681871
155
पेगरगव्हाण
futane
9860207315
s.b.patil
9423680733
amar shinde
7588571244
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Balsetwar (A.O.)
9970444281
156
पेडगाव
shekh. shabana
96370796142
p.a. devkar
9422701056
wani
9673243567
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Subhash Shinde(SDM)
9422892014
157
ब्रम्हपुरी
alase
9405487827
b.b.shinde
7588598823
jadhav
8421355243
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Kausadikar(SDO JID)
9960662272
158
भारसवाडा
futane
9860207315
s.b.patil
9423680733
solanke
9765443131
m.d. Gaikwad
7588018821
Mr. Balsetwar (A.O.)
9970444281
159
भोंगाव
saw. gore
8275110293
jadhav a.s.
9822591310
jadhav
8421355243
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Santosh Ruikar(Tahasildar)
9423942398
160
मांगणगाव
tekade
9665221087
g.g.gaikwad
9975593125
kashide
9970181763
pame s.m.
9423442233
Mr. Hande (mohim adhikari z.p)
9404957387
161
मांडाखळी
gore
7385923069
k.d.shinde
9422659348
deshmukh
9850993605
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Santosh Ruikar(Tahasildar)
9423942398
162
मुरुंबा
nakhate
7588675991
jadhav r p
8805080001
saw Jawale
9764164366
Bhokare
9421384909
Mr. R.G.Puri(SDO JID)
9767185869
163
मोहपुरी
saw. gore
8275110293
jadhav a.s.
9822591310
saw. kakde
9405788057
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Hande (mohim adhikari z.p)
9404957387
164
वडगाव
phutane
8856055395
s.n.kapure
7588571110
deshpande
9420804463
b.p. Ghogale
9422108410
Mr. B.S.Kachave(DAO Z.P)
9423688474
165
वडगाव तर्फे टाकळी
alse
9405487827
k.d.shinde
9422659348
saw. kakde
702821270
b.s. Shillar
9422663285
Mr. Kausadikar(SDO JID)
9960662272
166
संबर
saw. raut
9702425354
r.r. renge
9423444477
kavarkhe
9823772268
pame s.m
9423442233
Miss. Shinde R.V. (DDA)
8605400638
167
समसापुर
khune
9921714118
deshmukh p.u
9423713924
jagtap
9422757700
p.s. lohar
9404974874
Mr. Balsetwar (A.O.)
9970444281
168
साबा
nakhate
7588675991
jadhav r.p
8805080001
saw. bhalerao
9423429329
c.k. bhokare
9421384909
Mr. R.G.Puri(SDO JID)
9767185869
169
सिंगणापुर
bhusewad
9823969566
c.k.bhokare
9421384909
gavhane
8408823875
c.k. bhokare
9421384909
Mr. Gopal(BDO)
9421762211
170
हिंगळा
tekade
9665221087
b.s. shinde
9422704003
tilkari
8275009976
pame s.m.
9423442233
Miss. Shinde R.V. (DDA)
8605400638