जिल्हास्तरीय कामाचा अहवाल

#
कामाचे नाव
भौतिक लक्षांक
आर्थीक लक्षांक
अंदाजपत्रके
तांत्रिक मंजुरी
प्रशासकीय मंजुरी
सुरु कामे
(भौतिक लक्षांक)
पूर्ण कामे
(भौतिक लक्षांक)
जुने कोल्हापूर / साठवण बंधारा दुरूस्ती[]
17
229
6
6
5
0
4
जुने कोल्हापूर / साठवण बंधारा दुरूस्ती[खोलीकरण]
1
2
1
1
1
0
1
जुने पाझर तलाव / लघुसिंचन तलाव दुरूस्ती[]
21
120
3
2
2
0
1
जुने माती / सिमेंट नाला बांध[खोलीकरण]
504
1883
409
392
328
26
284
जुने माती / सिमेंट नाला बांध[दुरुस्ती]
84
36
60
56
52
0
39
नवीन सिमेंट नाला बांध (खोलीकरणासह)[]
537
9998
281
272
264
21
138
पाणलोट कामे[अनघड दगडी बांध (संख्या)]
4856
122
746
736
736
0
616
पाणलोट कामे[खोदतळे(संख्या)]
56
78
7
2
2
0
0
पाणलोट कामे[गॅबीयन बंधारे (संख्या)]
21
13
0
0
0
0
0
पाणलोट कामे[ढाळीचे बांध (हे)]
55728
4246
35449
31390
25505
589
20250
पाणलोट कामे[माती नाला बांध (संख्या)]
6
44
0
0
0
0
0
पाणलोट कामे[मातीचे बांध (संख्या)]
2077
74
262
262
262
0
75
पाणलोट कामे[शेततळे (संख्या)]
2181
2577
1355
1321
1211
95
214
पाणलोट कामे[सलग समतल चर (हे)]
3818
518
3405
3150
2965
0
2810
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे[पुनर्भरण चर (घन मीटर)]
243
234
243
243
243
0
243
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे[रिचार्ज शाफ्ट (संख्या)]
44
29
44
44
44
0
42
विहीर / बोअरवेल पुनर्भरण करणे[]
4780
635
2223
2228
2056
100
749
सुक्ष्मसिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन)[]
3466
1436
1215
1203
1189
0
1186

 

जिल्हास्तरीय - गाळ / तलाव / सिनाबा अहवाल

Report
कामाचे नाव
अस्तित्वातील तलाव/सिनाबा (संख्या)
गाळकाढण्यायोग्य तलाव/सिनाबा (संख्या)
कामे सुरु तलाव/सिनाबा (संख्या)
कामे पूर्ण तलाव/सिनाबा (संख्या)
काढलेला गाळ (घन मीटर)
तलाव
32
32
14
17
1034150
सिनाबा
393
340
2
230
195220

 

एकूण सुरु व पूर्ण कामे


#
सुरु कामे
(भौतिक लक्षांक)
पूर्ण कामे
(भौतिक लक्षांक)
274
4699