आदेश

क्रमांक
शीर्षक
दिनांक
क्लिक करा
गावाकरिता मार्गदर्शक व समन्वयक म्हणून नियुक्ती
२०-३-२०१५
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत
२८-०२-२०१५
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत
१३-०३-२०१५
कामाचे संनियंत्रण व प्रगती अहवाल ONLINE करणे बाबत.
०४-०४-२०१५
मृदसंधारण योजनेव्दारे जमीनीचा विकास अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत
१३-३-२०१५
मृदसंधारण योजनेव्दारे जमीनीचा विकास अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत
१८-३-२०१५
नोडल अधिकारी बैठक दि. २३ एप्रील २०१५
१८-४-२०१५
मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक दि. २० एप्रील २०१५
१८-४-२०१५
तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांचा कार्यक्षम वापर करणे बाबत
१८-४-२०१५
१०
मृदसंधारण योजनेव्दारे जमीनीचा विकास अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
१८-४-२०१५
११
मृदसंधारण योजनेव्दारे जमीनीचा विकास अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
०८-०५-२०१५
१२
मृदसंधारण योजनेव्दारे जमीनीचा विकास अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
०८-०५-२०१५
१३
मृदसंधारण योजनेव्दारे जमीनीचा विकास अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
१३-०५-२०१५
१४
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
१९-०५-२०१५
१५
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
१९-०५-२०१५
१६
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
२२/०५/२०१५
१७
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.
२२/०५/२०१५