निवडलेल्या गावांची यादी

तालुका :
सेलु
कुंभारी
नागठाणा
केमापुर
नांद्गाव
रायपुर
चिकलठाणा बु.
हातनुर
खादगाव
खवगे पिंप्री
दवलगाव
हादगाव खु.
ढे.पिंपळगाव
कुपटा
वालुर
तांदळवाडी
मालेटाकळी
आहेरबोरगाव
हटटा
रवळगाव
एकुण गावे
१९

तालुका :
जिंतुर
बोरी
पोखर्णी
देवसडी
पिंपरी खु.
दुधगाव
वाघी धा.
वरुड न.
चिंचोली का
मोहाडी
बोर्डी
वर्णा
चारठाणा
शेवडी
येनाली
केहाळ
भोसी
धानोरा
वडी
नवहाती तांडा
असोला
सावंग़ी भा.
सायखेडा बोरी
आंगलगाव
वाघी बोबडे
पांगरी
कोठा
एकुण गावे
२६

तालुका :
पालम
खोरस
शिरपुर
वाडी बु.
पेठशिवनी
पेठपिंपळगाव
मार्तंडवाडी
चोरवड
पोखर्णी (देवी)
बनवस
चाटोरी
सेलु
तांबुलगाव
पुयनी
एकुण गावे
१३

तालुका :
गंगाखेड
डोंगरजवळा
मरगळवाडी
गुंजेगाव
आनंदवाडी
सांगळेवाडी
खंडाळा
कासरवाडी
नरळद
कौडगाव
वाघदरा
अरबुजवाडी
आंतरवेली
तांदळवाडी
लिंबेवाडी
शिवाजी नगर
गोपा
देबेवाडी
बोर्डा
सेलमोहा
धनगरमोहा
पिंप्री
पिंपळदरी
उमलानाईक तांडा
ईळेगाव
एकुण गावे
२४

तालुका :
मानवत
सोमठाणा
नरळद
कोल्हा
कोथाळा
मानवत रोड
खरबा
ह्त्तलवाडी
कोल्हावाडी
रूढी
ताडबोरगाव
सावळी
देवगाव अ.
सावरगाव
आंबेगाव
राजुरा
आटोळा
शेवडी
एकुण गावे
१७

तालुका :
सोनपेठ
शेळगाव ह.
चुकारपिंप्री
धामोनी
तिवठाणा
निळा
वडगाव,वैतागवाडी,मरगळवाडी
डिघोळ/रेवा तांडा
देवीनगर
लोहीग्राम तांडा
शिर्शि/शिर्शि बु.
उखळी/तांडा
करम
पारधवाडी
सोनखेड
नरवाडी
कोठाला/तांडा
दुधगाव
दहीखेड
एकुण गावे
१८

तालुका :
पूर्णा
पिंपळा लोंखडे
हिवरा बु.
रेगाव
धोत्रा
सोनखेड
वाईला
मरसुल
आडगाव
भाटेगाव
खरबडा
निळा
खुजडा
एकुण गावे
१२

तालुका :
परभणी
किन्होळा
पिंपळगाव समी
एकरुखा
काष्टगाव
ब्रम्हपुरी
वडगाव तर्फे टाकळी
भोंगाव
पान्हेरा
मोहपुरी
पेडगाव
मांडाखळी
जांब
आळंद
नागापुर
नरसापुर
सिंगणापुर
ईठलापुर
साबा
मुरुंबा
पिंपळगाव टोंग
झरी
संबर
टाकळी बो.
हिंगळा
मांगणगाव
समसापुर
उजळंबा
आनंदवाडी
तामसवाडी
पेगरगव्हाण
भारसवाडा
वडगाव
इंदेवाडी
दैठणा
एकुण गावे
३४

तालुका :
पाथरी
देवनांद्रा
पोहेटाकळी
आनंदनगर
किन्होळा
डोंगरगाव
झरी
पाथरगव्हाण खु.
एकुण गावे