जिल्हास्तरीय शेततळ्याचा कामाचा अहवाल

#
एकुण गावाची संख्या
शेततळे सुरु असलेल्या गावाची संख्या
एकून शेततळे संख्या
पूर्ण शेततळे संख्या
प्रगती पथावरील शेततळे सख्या
शेततळे पहिली पेमेंट
851
172
363
50
263
146